Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Vysoce toxické látky

29. 2. 2020

S chemickou látkou nebo směsí, jejichž definice jsou uvedený níže, se jistě každý z nás už setkal a téměř s jistotou se dá říct, že je i denně používáme (hygiena, úklid), aniž bychom jim věnovali nějakou zvláštní pozornost. Ovšem existuje jedna skupina látek, kde je opravdu potřeba dbát vysoké pozornosti a  opatrnosti a dodržovat určité pravidla. Jedná se o vysoce toxické látky a směsi, které jsou pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) výraznou kapitolou.

Za vysoce toxické látky a směsi jsou považovány ty látky a směsi, které mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 přiřazenou třídu nebezpečnosti a kategorii: akutní toxicita kategorie 1 a 2 / Acute Tox. 1 a 2/ s větou H 300, H 310 a H330.

Pokud zaměstnavatel nakládá (výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava) s vysoce toxickou chemickou látkou nebo směsí, jsou na něj kladeny větší nároky, než na ostatní nebezpečné chemické látky a směsi. Základní zásady nakládání s vysoce toxickými látkami z pohledu BOZP:

1) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat nebezpečné chemické látky a chemické směsi klasifikované jako vysoce toxické jiným osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s nimi.

 Za fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými       směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické se považují: 

      a) absolventi vysokých škol, kteří

 • získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu všeobecné lékařství, zubní lékařství nebo stomatologie, farmacie, nebo v akreditovaných magisterských studijních programech v oblasti veterinárního lékařství a hygieny nebo ochrany veřejného zdraví,
 • získali vysokoškolské vzdělání v oblasti oborů chemie,
 • získali vysokoškolské vzdělání v oblasti skupiny učitelských oborů se zaměřením na chemii, nebo
 • získali vysokoškolské vzdělání a mají doklad o absolvování celoživotního vzdělávání v oboru toxikologie,
 • získali vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu rostlinolékařství nebo ochrana rostlin, popřípadě v rámci programu celoživotního vzdělávání v tomto oboru,

     b) fyzické osoby, které mají jiné vzdělání, než je uvedeno v písmenu a), a které se podrobily úspěšné zkoušce odborné způsobilosti a mají osvědčení o odborné způsobilosti k nakládání s chemickými látkami a chemickými směsmi klasifikovanými jako vysoce toxické.

 Pro úspěšné absolvování zkoušky musejí uchazeči prokázat požadované znalosti, např.:

 • Znát právní předpisy,
 • Znát cesty vstupu do organismu člověka obecně a se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
 • Znát působení látek na zdraví člověka (akutní otrava, chronická otrava) se zaměřením na látky, se kterými uchazeč nakládá nebo bude nakládat,
 • Znát zásady bezpečnosti a hygieny práce,
 • Znát zásady první předlékařské pomoci,
 • Znát požadavky na zneškodňování látek a zásady ochrany životního prostředí

2) Nikdo nesmí nabízet, darovat, prodávat ani jinak dodat, přenechat nebo obstarat pro fyzickou osobu mladší 18 let nebo osobu, jejíž svéprávnost byla soudem omezena, vysoce toxické CHLaS!

 3) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby smějí nakládat s NCHLaS vysoce toxickými jen tehdy, jestliže jejich nakládání mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou.

Pzn. Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými směsmi může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za 2 roky. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba povinna uchovávat po dobu 3 let. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace!

4) Tyto látky nesmí být prodávány v prodejních automatech a do přinesených nádob.

5) Dále musí právnické osoby a podnikající fyzické osoby vydat pro pracoviště, na němž se nakládá s vysoce toxickými látkami a směsmi, písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi.

 6) Vysoce toxické látky musejí být skladované v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob. Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných chemických látek a chemických směsí a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví fyzických osob!

 7) Právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které nakládají s vysoce toxickými látkami a směsmi, jsou povinny vést evidenci těchto chemických látek a chemických směsí. Evidence se vede pro každou nebezpečnou chemickou látku a chemickou směs odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat: 

 • údaje o přijatém a vydaném množství,
 • stavu zásob
 • jméno a příjmení osoby (název nebo firmu), které byly vydány

8) Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob vysoce toxické látky nebo směsi. (pzn. nevztahuje se na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace a na vedení evidence chemických látek a chemických směsí, které jsou výbušninami.

zdroj: /nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008/