Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací

Změny v legislativě pracovnělékařských služeb s účinností od listopadu 2017

1. 12. 2017

K 1. listopadu 2017 vejde v účinnost novela zákona o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.) a spolu s ní je avizována i úprava prováděcí vyhlášky č. 79/2013 Sb. (pozn. k datu, tj. 30. 10. 2017 vyhláška prozatím vydána není!).

1)    Obsah pracovnělékařských služeb u zaměstnavatelů s pracemi zařazenými jen v 1. kategorii

Pracovnělékařské služby (dále PLS) u zaměstnavatelů, kteří mají všechny práce zařazené podle rizik pouze v kategorii 1 (netýká se jich jiné riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky a neklade jim požadavek na provádění lékařské prohlídky ani žádný další právní předpis) a prohlídky všech zaměstnanců jsou prováděny jejich registrujícími (obvodními) lékaři, je rozsah relevantních PLS určen obsahem příslušné smlouvy s poskytovatelem PLS.

V daném případě je tedy ponecháno na zaměstnavateli, zda vůbec a v jakém rozsahu se bude zabývat například dohledem nad pracovišti nebo poradenstvím ve spolupráci se smluvním poskytovatelem PLS. Rozsah služeb PLS je dán v tomto případě vymezením předmětu smlouvy mezi zaměstnavatelem a poskytovatelem PLS.

Pokud zaměstnavatel uzavře smlouvu na poskytování komplexních PLS, tedy na všechny činnosti, s poskytovatelem PLS a bude zaměstnance zařazené do kategorie první vysílat na pracovnělékařské prohlídky k tomuto poskytovateli, bude platit, že se dohled na pracovištích v kategorii 1. provádí pravidelně v intervalu 1 x za 2 roky.

2)    Lékařské prohlídky

a)    Nově je stanoven požadavek na zajištění vstupní lékařské prohlídky “před vznikem” pracovního poměru, tj. před dnem nástupu do práce, dříve byl uveden požadavek „před uzavřením“.

b)    Dále nově zákon upravuje povinnost zaměstnavatele hradit vstupní lékařskou prohlídku i neúspěšným uchazečům o práci v noci.

c)    Zaměstnavatel musí uhradit vstupní lékařskou prohlídku všem úspěšným uchazečům. Neúspěšným uchazečům musí uhradit vstupní lékařskou prohlídku pouze v případě, že jde o mladistvé nebo práci v noci. Ze své vůle může uhradit vstupní lékařskou prohlídku i všem ostatním neúspěšným uchazečům.

d)    Právní účinky lékařského posudku nastávají po uplynutí lhůty 10-ti pracovních dnů, kdy lze uplatnit právo na přezkoumání posudku.

e)    Nově je upravena možnost vzdát se práva na přezkum.
Posuzovaná osoba (zaměstnanec) nebo osoba, které uplatněním lékařského posudku vznikají práva nebo povinnosti (zaměstnavatel), se mohou práva na přezkoumání lékařského posudku vzdát.

f)      Práva se lze vzdát písemným prohlášením nebo ústním sdělením (o ústním sdělení však musí být sepsán záznam).
Písemné prohlášení nebo záznam o ústním sdělení musí být součástí zdravotnické dokumentace.
Právní účinky v případě vzdání se práva na přezkum nastanou následující pracovní den.
Písemné prohlášení o vzdání se práva na přezkoumání posudku musí podepsat zaměstnanec i zaměstnavatel a musí být uloženo ve zdravotnické dokumentaci poskytovatele, který posudek vydal.

g)    Na zaměstnance, který se bez vážného důvodu nedostaví ke stanovenému termínu lékařské prohlídky, se bude hledět jako na zdravotně nezpůsobilého k dané činnosti.

h)    Mimořádná prohlídka – nově je stanoven termín pro provedení mimořádné lékařské prohlídky po přerušení výkonu práce (např. mateřská dovolená delší než 6 měsíc apod.) a to nejdéle do 5 pracovních dnů ode dne nového započetí výkonu dosavadní práce.

i)      Povinnost registrujících lékařů provést lékařskou prohlídku - velmi důležité je nové ustanovení ukládající registrujícím lékařům povinnost provádět na žádost zaměstnavatelů lékařské prohlídky a vydávat lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci.

3)    Lhůty periodických prohlídek

a)    Jsou sjednoceny lhůty pro provádění periodických lékařských prohlídek podle kategorizace prací a rizika ohrožení zdraví (vymezuje příloha vyhlášky):

 • Kategorie prací 1 - 1x za 6 let (věk do 50 let), 1x za 4 roky (věk 50+)
 • Kategorie prací 2 a riziko ohrožení zdraví - 1x za 4 roky (věk do 50 let), 1x za 2 roky (věk 50+)
 • Kategorie prací 2 riziková - 1x za 2 roky
 • Kategorie prací 3 - 1x za 2 roky
 • Kategorie prací 4 - 1x za rok

Pro úplnost. Lhůta periodické prohlídky se určuje podle nejpřísnějšího z požadavků (nejkratší lhůty) stanoveného podle kategorizace prací, konkrétního rizika ohrožení zdraví nebo požadavku v jiném právním předpisu.

b)    Lhůta periodické prohlídky pro práce v noci - úprava vyhlášky spolu s novelizací Zákoníku práce přináší prodloužení lhůty pro provádění periodické lékařské prohlídky u práce v noci na 1x za 2 roky. Dosud 1x za rok.

c)    Lhůta periodické prohlídky pro “řidiče referenty” - Úpravou vyhlášky bude zkrácena lhůta pro provádění periodické prohlídky u “řidiče referenta”, u něhož je řízení vozidla obvyklou součástí výkonu práce na 1x za 4 roky (věk do 50 let) a 1x za 2 roky (věk 50+ let). Dosud byla perioda 1x za 6 a 4 roky.

d)    Periodické prohlídky u dohod - Pokud zaměstnanci na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr musí absolvovat vstupní lékařské prohlídky (kategorie 2-riziko, 3, 4 nebo riziko ohrožení zdraví podle vyhlášky nebo lékařská prohlídka podle jiného právního předpisu), musí absolvovat i periodické lékařské prohlídky, je-li dohoda uzavírána na dobu delší, než jsou jejich lhůty.

4)    Výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře

a)    Při mimořádné prohlídce není nutné nově zajišťovat výpis od registrujícího lékaře v případě, že od předchozího posudku neuplynula doba delší než 6 měsíců.

b)    Registrující lékaři mohou místo výpisu ze zdravotnické dokumentace vystavit potvrzení o nezměněném zdravotním stavu pokud:

 • žadatelem je stejný poskytovatel, který vystavil předchozí posudek a
 • nedojde ke změně zdravotního stavu.

c)    Registrující lékaři musí vydat výpis ze zdravotnické dokumentace nebo potvrzení o nezměněném stavu nejdéle do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti (dříve to bylo do 30 dnů).

d)    Výpis nebo potvrzení je možné použít nejdéle do 90 dnů od jeho vydání registrujícím lékařem.

5)    Výstupní prohlídky

Nová úprava vymezuje výstupní prohlídky následovně:

a)    Mohou se provádět na žádost zaměstnance a nově i zaměstnavatele.

b)    Musí se provádět vždy v následujících případech:

 • pokud zaměstnanec vykonával práci zařazenou do kategorie 2-rizikové, 3 nebo 4
 • pokud u zaměstnance byla uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání
 • pokud zaměstnanec utrpěl pracovní úraz s důsledkem nebo předpokladem zhoršení zdravotního stavu
 • při převedení na práci se sníženou úrovní rizika

Při výstupní prohlídce není potřeba výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího lékaře, posuzuje se aktuální zdravotní stav.

O výstupní lékařské prohlídce se nevydává posudek, ale nově je stanoveno, že se vydává potvrzení o provedení výstupní lékařské prohlídky.

6)    Platnost lékařského posudku při ukončení pracovního poměru

Lékařský posudek ukončením pracovního poměru nepozbývá platnosti, pokud do 3 měsíců:

 • posuzovaná osoba uzavře nový pracovní vztah se stejným zaměstnavatelem, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek (platilo už dříve);
 • zaměstnanec agentury práce uzavře pracovní vztah se zaměstnavatelem, ke kterému byl dříve přidělen jako k uživateli, a to se stejným výkonem práce a za stejných pracovních podmínek (novinka).

7)    Pobočky po ČR

Tato úprava reaguje na potřeby organizací, které mají pobočkovou síť.

Upravuje možnost a pravidla pro zajištění PLS přes “hlavního poskytovatele” a pověřené poskytovatele, tj. poskytovatele, kteří zajištují jen dílčí servis PLS pro “hlavního poskytovatele”.

Stanoveny jsou náležitosti smlouvy mezi “hlavním” a pověřeným poskytovatelem (náplň, místo, způsob předávání informací) a skutečnost, že pověření poskytovatelé vydávají lékařské posudky svým jménem.

8)    Agentury práce - lékařské prohlídky u poskytovatele PLS uživatele

Agentury práce mohou nově zajišťovat PSL prostřednictvím poskytovatele PLS uživatele, ke kterému je jejich zaměstnanec dočasně přidělen k výkonu práce.

Nemusí tedy samy uzavírat smlouvy s poskytovatelem PLS uživatele, stačí si sjednat podmínky v písemné dohodě o dočasném přidělení přímo s uživatelem.

9)    Doklad o převzetí záznamů dohledu a poradenství PLS

Vyhláška nově stanovuje jako důležitou součást dokumentace o dohledu a poradenství také doklad o převzetí záznamů.